Viktiga fynd inom suicidpreventiv forskning

Sammantaget belyser genomgångarna av forskningen att det är komplicerat att förutsäga självmord utifrån enbart riskfaktorer. Selektiva befolkningsinriktade insatser riktade åt exempelvis tidigare självmordsförsök, som vanligen betraktats som den enskilt största riskfaktorn för självmord, kan därför vara svagare preventiva strategier än tidigare befarat. Det vetenskapliga stödet för flertalet sjukvårdsrelaterade och befolkningsinriktade suicidpreventiva insatser när det gäller att minska suicid har däremot stärkts. Insatser med högsta evidensgrad enligt den senaste litteraturöversikten inkluderar:

  1. Insatser som begränsad tillgång till dödliga medel (restriction of means)
  2. Behandling av depression (via vissa typer psykofarmaka eller psykoterapi)
  3. Vårdkedja för suicidala patienter (chain of care)
  4. Skolbaserad universell prevention

Viktiga fynd inom suicidpreventiv forskning