Kallelse till SPES extra förbundsstämma söndagen den 25 augusti

Söndag 25 augusti 2019 äger SPES Riksförbunds extra stämma rum i Jönköping, Sensus Studieförbunds lokaler, Storgatan 10.

Kl. 12.30-15.30

Samtliga betalande SPES medlemmar har närvaro och yttranderätt.

Kretsarnas ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.

Förbundsstyrelsen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.

Dagordning

§ 1 Extrastämman öppnas

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 3 Val av två justerare tillika rösträknare

§ 4 Fastställande av dagordning

§ 5 Fastställande av röstlängd, antal närvarande ombud

§ 6 Fråga om extrastämman blivit stadgeenligt utlyst

§ 7 Fastställande av förbundets budget för 2019, inklusive budget för löner och arvodeskostnader

§ 8 Fastställande av förbundets verksamhetsplan för 2019, innehållande SPES profileringsarbete, föreningsutbildningsförslag och förslag till stadgeöversyn tillsammans med kretsarna under året

§ 9 Förslag till Policy – och Jävsdokument

§ 10 Extra stämman avslutas

Välkomna önskar SPES förbundsstyrelse!