SPES förbundsstämma genomförs digitalt den 14 juni kl 10 – 16

Förbundsstyrelsen har i dialog med kretsordföranden, revisor och valberedning enats om att senarelägga årets förbundsstämma till 14 juni 2020. Stämman kommer att ske digitalt och endast behandla de mest avgörande punkterna för att verksamheten ska kunna fortlöpa.

Sedan kallelsen gick ut till förbundsstämman har världen drabbats av en pandemi vilket påverkar alla delar av SPES verksamhet.

Många kretsar har ställt in samtalsträffar eller sökt andra lösningar som videomöten eller samtalsstöd via telefon.

Vi undersöker olika lösningar för att kunna genomföra alla slags möten, som stödverksamhet, samt att kunna göra utbildningsmaterial tillgängligt digitalt. Vidare har verksamhetsplan och budget arbetats om. Vi håller fortlöpande kontakt med olika myndigheter, samt följer utvecklingen noggrant.

Behovet av ideella stödjande organisationer är just nu stort, då många är oroliga eller isolerade och samhället inte har samma kapacitet att erbjuda stöd som under normala omständigheter.

Förbundsstyrelsen har den senaste tiden haft täta styrelsemöten via telefon och videolänk.

I videomöte där förbundsstyrelse, kretsordföranden, valberedning och revisorer deltog den 8 april enades vi om att förbundsstämman istället kommer att hållas den 14 juni. Stämman kommer att genomföras digitalt, genom videokonferenstjänsten Zoom, och beräknas ta ca fem timmar, inklusive pauser.

Förbundsstämman kommer att genomföras digitalt och endast under en dag, där de punkter kommer avhandlas som är nödvändiga för förbundets fortsatta verksamhet. Anledningen till att vi valt denna lösning är att ett digitalt möte aldrig kan ge samma möjligheter till dialog och diskussioner. Stadgerevisionsförslaget är en sådan punkt som bör tas upp när vi åter kan träffas eftersom det är ett ärende där det verkligen är viktigt att det finns gott om tid och möjlighet att samtala och diskutera olika frågeställningar.

Förbundsstyrelsen kommer därför att föreslå att en extra förbundsstämma hålls under hösten 2020 så snart som myndigheterna tillåter. Stadgerevisionsförslaget kommer att behandlas på denna extrastämma. Ett andra beslut om stadgarna kan tas vid ordinarie förbundsstämma 2021, och därefter kan de nya stadgar träda ikraft. Underlaget till förslaget kommer skickas ut till kretsarna för en remissrunda under våren.

Anledningen till att vi inte skjuter hela stämman till hösten är dels att det är osäkert när smittläget kommer att ha förändrats så mycket att det kommer att vara möjligt att genomföra den. Samt att beslut om budget, verksamhetsplan och personval till ny förbundsstyrelse inte kan vänta till så långt in på året, då större delen av verksamhetsåret redan passerat.

Vi hoppas att så många som möjligt vill ta del av SPES Årsmötesskola och anmäla sig till webbinariet den 11 maj kl 18.30 – 20.30, som även det kommer att genomföras med hjälp av Zoom, då frågor kan ställas om årsmöteshandlingarna. Sensus Studieförbund modererar detta webbinarium och kommer även vara behjälpliga med tekniken vid förbundsstämman. Årsmöteshandlingar kommer skickas ut så snart som möjligt. Vi vill därför påminna om att kretsordförande behöver meddela ombudens mailadresser till förbundsstyrelsen.

Vi tackar för ett väl genomfört videomöte med alla medverkande 8/4, vilket var det första för många. Vi tackar även för förståelsen och samarbetet i den uppkomna situationen. Förbundet har avsatt medel i budgeten för inköp av licenser till videokonferenstjänsten Zoom, samtliga kretsar erbjuds en licens/krets. Förbundsstyrelsen ser detta som kretsstöd och står för kostnaderna. Meddela förbundsstyrelsen om kretsen önskar få en licens, så sker inköp snarast möjligt.

Eftersom den planerade dagen för kretsarna att presentera sina verksamheter uteblir den 8 maj kommer mail skickas till alla kretsordföranden som där kan svara och delge sina dokument som årsredovisning, verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan för 2020.

SPES Förbundsstyrelse