Dagordning SPES digitala förbundsstämma den 14 juni 2020 kl. 10-16

Digital möteslänk till Zoom kommer att skickas ut i god tid innan mötet.

1. Årsstämmans öppnande

2. Val av mötesordförande och sekreterare

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av 2 justerare och tillika rösträknare

5. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

6. Fastställande av årsmötets dagordning

7. Beslut om förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av vinst eller förlust

10. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 b) Fråga om arvode/ersättning till förbundsstyrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

13. Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande och kassör på 2 år

14. Val av ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

16. Val av valberedning

17. Fastställande av medlemsavgift

18. Propositioner (förslag från förbundsstyrelsen)

19. Motioner (förslag från kretsar/medlemmar)

20. Årsstämmans avslutande