Aktuellt

Camillas dotter tog sitt liv: ”Har vänt ut och in på mig – vad kunde jag har gjort?”

Camilla Haak i Sölvesborg har fått uppleva ett självmord på nära håll. För snart fem år sedan tog hennes 28-åriga dotter Helena sitt liv. Hör Camillas berättelse om bearbetningen av sorgen och skuldkänslorna i intervjun i Sveriges Radio

Camilla Haak

Hur kan professionen ta hjälp av efterlevandes specifika kunskaper och erfarenheter?

Tankar inför framtiden

Ellipseprojektet har tagit fram ett förslag till preventivt team.

Vår förhoppning är att länet, kommunerna och Region Blekinge, liksom alla regioner i Sverige, får till SAMverkan i länet, mellan olika verksamheter för arbete med suicidprevention, interventioner och efterlevandestöd som i sig är suicidprevention!  

Det behövs ett Preventivt Team, som kan bestå av t.ex. distriktsläkare, folkhälsostrateg, polis, kommunens socialtjänst och funktionsstöd, någon från psykiatrin och personer från frivilligsamhället med egen erfarenhet av suicidkris, som själv fått stödjande behandling i form av samtal och Ellipse krisutbildning. 

Den som ger stöd genom första hjälpen, ett tätt återkommande samtalsstöd ska själv ha erfarenhet av självmordstankar, eget självmordsförsök eller av en närståendes självmord, själva tagit emot stöd i sin läknings- sorge- process och har gått en utbildning, (t.ex. Ellipse utbildning) i Postvention. 

Även andra stödpersoner som det Preventiva Teamet kan koppla till sig vid behov behöver ha gått ELLIPSE Gatekeeper+ Utbildningsprogram som fortbildning, eftersom den innehåller mycket mer än andra idag tillgängliga utbildningar (vi tänker närmast på MHFA som är aktuell i många kommuner och regioner idag). Då tänker vi på pykoterapeut/ kurator/ någon från kyrkans själavård, personal i olika kategorier från vårdcentral och specialistvård, som psykiatriker, skötare, sjuksköterska, psykolog, i PRAKTISK SAMverkan för att rädda liv

Det handlar också om förmedling av ny kunskap och forskning, att olika enheter berättar om hur de arbetar mer preventivt, så att andra kan ta efter och bli inspirerade!. Men det räcker inte där. Det behövs praktiska insatser av alla ingående områden. 

Efter varje självmordsförsök och efter varje självmord behövs tidig debriefing, där självmordsförsöket, eller självmordet ägde rum, för alla inblandade. Det sker kanske idag för de anställda i vården om det var där en patient försökte ta sitt liv, eller en patient dog i suicid och för räddningstjänstens personal i tjänst om man inte lyckats rädda ett liv. Men alla som blivit direkt berörda av ett självmordsförsök eller ett självmord behöver debriefing och ibland återkommande samtal. Det gäller också den arbetsplats och de kolleger som är berörda. Speciellt gäller det de närstående, för familjegruppen.

Efter ett självmordsförsök behöver personen omgående erbjudas ett längre suicidpreventivt program där också närstående behöver ingå.

Närstående behöver ges ett direkt familjestöd som suicidpreventiv insats, över tid enligt ett speciellt program.

Efterlevandestödet postvention behöver sättas in direkt, med mycket täta återkommande träffar, tillsammans med minst en person med egen levd erfarenhet, enligt de efterlevandes behov av omsorg och stöd.

* Person med levd erfarenhet, som själv förlorat en närstående i självmord, stöttar bäst!  Vi har erfarenheter som behöver tas i anspråk. Vi har expertkunskap och mod att lyssna, stödja och finnas där. Vi får ta del av ELLIPSE UTBILDNING I POSTVENTION innan vi går in som stödjande part för en annan drabbad familj.

Personer med egen erfarenhet av närståendes självmord behöver ingå i det suicidförebyggande teamet, för ökad folkhälsa, förbättrade insatser för människor i självmordskris och för efterlevande.

En omfattande händelseanalys behöver göras, bland annat genom att lyssna in de närstående och efterlevande efter varje självmordsförsök och suicid. Det kan handla om tillgänglighet till beroendeenhet, självinläggning, boendestöd, samtalsstöd, psykiatri, besök på vårdcentral för den suicidala och för de närstående och kvalitén på det stöd som getts. Det vi menar är en stor skillnad från tidigare händelseanalyser som gjordes och rapporterades till centrala myndigheter, utan att den egna verksamheten sedan hjälptes till utveckling.  Ansvaret för att analysen görs ska ligga på Preventiva Teamet, som återför kunskaper och erfarenheter och ger stöd till enheter och enskilda yrkesgrupper, enligt samma metod, att en person med egen erfarenhet av självmordsförlust stödjer en annan. Rapportering behöver sedan ske till central samordning och för att bevaka att goda exempel sprids, för likabehandling över hela landet.  

Idag kan närstående ha gjort allt för att stödja och hjälpa en person i självmordskris, utan att lyckas få till en intervention innan självmordet var ett faktum. Vart vänder man sig som närstående när man ser sin familjemedlem personlighetsförändrad, med ångest och oro? Vem tar emot och lyssnar in den anhörige som har massor av information att ge, som visar att personen behöver vård, vilket kan förhindra självmord?

Preventiva teamets uppgift blir att säkerställa att hälso- och sjukvård, sociala- och andra samhälleliga insatser håller en hög kvalité med tanke på rättssäkerhet, att människor bemöts och behandlas på ett värdigt sätt, som bygger på Elliipse Gatekeeper+ utbildningsprogram och en värdegrund att liv kan räddas, att man tar del av de arbetsmetoder och checklistor som man tillsammans i verksamheterna utvecklar för olika verksamheter (förslag finns i Ellipse utbildningsprogram) och presenterar för andra, som kan inspireras att ta efter, för att rädda liv. 

* Idag erbjuds de som själva kontaktar SPES Blekinge stöd i självhjälpsgrupp och efterlevandestödet Postvention. Vi når idag också ut med information om SPES Blekinges verksamhet och Postvention, via kommunernas gemensamma inbjudan som en kontaktperson i varje kommun vidarebefordar till olika enheter, för att anslås internt för personalen och på anslagstavlor för besökande till olika verksamheter. SPES Blekinge har sin självhjälpsgrupp i en kommunal lokal, där man bjuds på fika och inte betalar någon hyra. Regionen beviljar idag ekonomiskt stöd till verksamheten.

* Men vi menar att tidig Postvention helt bör omhandhas i samverkan mellan region och kommuner, av det Preventiva Teamet, att personer med egen erfarenhet som själva tagit emot stöd i samtalsgrupp och gått t.ex. Ellipse utbildning för efterlevande ska ersättas för sina insatser på samma sätt som nämndemän i Tingsrätten, för utebliven lön för heldag eller halvdag vid tjänstgöring, milersättning samt ersättas med ett engångsbelopp 500/250 kr per tillfälle, (som är skattepliktigt), då ansvarige i Preventiva Teamet kallar. Det skulle medföra att stigma runt suicid minskar, kunskaper och erfarenheter värdesätts och bibehålls som stöd under morgondagar.

En del efterlevande kan nås av individuella professionella samtalsstöd, som för en del kommit igång redan efter någon dag eller några veckor, via försäkring, arbetsgivare eller vårdcentral. Det kan fungera mycket bra för den enskilde och många tror inte att de behöver prata mer. Det är en i familjen som får stöd, men de övriga, hur mår de, vilket stöd får de?

Postvention är bra för alla som varit med om att en närstående tagit sitt liv, även om det gått en tid. Även de med svårigheter att sätta ord på sina känslor har utryckt att Postvention gett ett viktigt stöd. Det kan speciellt gälla för en del killar och män (eftersom det idag är mest tjejer-kvinnor som deltar i självhjälpsgrupper) och för familjer som annars inte kommer i kontakt med stöd eller samtal. Det är viktigt att lyssna till andra närstående och att själv kunna sätta ord på det man varit med om. Alla efterlevande som inte får stöd att bearbeta sin förlust kan längre fram i livet tillhöra en riskgrupp för att själv ta sitt liv. Många familjer splittras än mer efter att ett självmord ägt rum, (då en del inte orkar prata om det och andra behöver gråta och känna stöd) vilket förvärrar lidande och sorg. Därför är deras erfarenhet som fått Postvention att detta är ett otroligt viktigt stöd för att hålla ihop och sammansvetsa familjen, vilket därmed kunnat vända det värsta till att ha lett till en positiv effekt.

* Någon har börjat i självhjälpsgrupp i SPES regi efter en tid av POSTVENTION, för att träffa andra efterlevande. Någon väljer både postvention, professionellt samtalsstöd och självhjälpssamtalen i SPES-gruppen, några under flera år. Andra tycker det räckt med postvention.

* SPES Blekinges erfarenhet och orsaken till att vi var med och startade Ellipse är att vi önskat förbättra för människor i självmordskris och arbetar för att samhället ska förebygga och förhindra att ytterligare människor mår så dåligt att självmord blir en följd. Tillsammans räddar vi liv!