Att skriva medborgarförslag

Exempel på hur ett medborgarförslag kan formuleras

Medborgarförslag

Förslagsställare:

Till: XXX kommun

Jag föreslår att Kommunen implementerar Krisrutin Emma för att säkerställa stöd och hjälp till anhöriga efter ett inträffat suicid. Rutinen har utarbetats med anhörigas behov i centrum och utgår från kommunens befintliga resurser, polis, vårdinrättning, socialtjänst, elevhälsa och så vidare. Den är tillämplig och anpassningsbar utifrån lokala förutsättningar. 

För att säkerställa stöd till anhöriga vid ett suicid så föreslår jag att Kommunen implementerar Krisrutin Emma som säkerställer samverkan mellan kommunens olika instanser, så som polis, socialtjänst, vårdinrättning, elevhälsa, förskola och annat familjestöd.

Ett suicid är inte bara en förlust av ett människoliv, utan också ett trauma för de som lämnas kvar. Det är en komplex sorg som tar lång tid att bearbeta och förekomsten av egen psykisk ohälsa och suicidala reaktioner är markant högre jämfört med annan typ av förlust. I krisen efter ett självmord kan den egna förmågan att söka hjälp kan vara starkt begränsad, samtidigt som omgivningens rädsla och osäkerhet att närma sig gör att många blir väldigt ensamma i sin sorg och lämnade utan hjälp och stöd, därför är det oerhört viktigt att samhället tar sig an ansvaret att kontakta anhöriga och säkerställa att de får den hjälp och det stöd de behöver.

Ort & Datum

Namnteckning