Kunskapsstöd för suicidprevention och stöd till efterlevande inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskap till
hälso- och sjukvårdens och socialtjänsten som stöd i deras arbete med att förebygga suicid och att ge stöd till efterlevande. Uppdraget sträcker sig från 2019 till 2022 och ska genomföras i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg samt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Denna gapanalys utgör en del i arbetet med regeringsuppdraget och syftar till att
skapa en fördjupad förståelse om behovet av kunskap samt kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten kring förebyggande av suicid och stöd till efterlevande.