Minskat antal självmord under 2020

1441 personer tog sina liv i Sverige 2020. Det är en minskning med ungefär 10 % mot 2019 då antalet var 1588. Det är en ovanligt stor förändring i en utveckling som annars rört sig mycket lite de senaste åren.

Att denna minskning inträffade under ett år då samhället befann sig i kris kan verka konstigt. Men av tidigare samhällskriser har vi lärt oss att suicidtalen ofta ligger still eller rentav kan minska medan krisen pågår, men därefter ofta ökar när krisen klingat av. Vi bör alltså vara försiktiga med att dra slutsatser utifrån det gångna året och vara medvetna om att det självmordsförebyggande arbetet är viktigare än någonsin när pandemin börjar klinga av och samhället ska återgå till någon sorts normalitet.

Vi behöver också påminna oss om att samhällsproblemet suicid inte kan reduceras till enbart statistik. Varje självmord innebär att en människa förlorat sitt liv.

Varje självmord är också en enorm förlust och ett trauma för de som blir kvar.

I många åldersgrupper har antalet självmord minskat eller varit oförändrade, dock inte i gruppen unga under 29 år. Bland de äldsta männen har antalet självmord ökat.

Av de som avled i suicid under förra året var en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män.

(Siffran 1441 inkluderar både ”säkra och osäkra” självmord. Som osäkra självmord räknas ”skadehändelser med oklar avsikt”.)

Läs vidare hos NASP