Riksrevisionen: Stora utvecklingsbehov inom statens suicidförebyggande arbete

Riksrevisionen har under de senaste åren genomfört en granskning av statens suicidpreventiva arbete och påtalar i sin rapport flertalet brister.

Dels påtalas frånvaron av konkreta mätbara mål för det suicidpreventiva arbetet. Riksrevisionen efterlyser också att fler myndigheter ska göras delaktiga, inte minst MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, men även skolan.

Framöver vill Riksrevisionen också se mer uttalade insatser för anhöriga, för efterlevande och för personer med substansbruk.

SPES kommunikatör Björn Eklund välkomnar Riksrevisionens granskning: ”Riksrevisionen påpekar att det måste ske ett strukturerat riktat arbete mot suicid. Vi har tidigare sett stora framgångar i det systematiska arbetet mot trafikdödlighet. Vi instämmer med revisionen om att anhöriga och inte minst efterlevandes behov måste tillgodoses. Man påtalar också att civilsamhällets organisationer, inte minst Mind och SPES gör en mycket stor del av det viktiga stödjande arbetet före och efter suicid. Samtidigt är det statliga stödet för suicidpreventiva organisationer försvinnande litet. Vi talar om ett ett samhällsproblem som kostar mångmiljardbelopp varje år och tiotusentals förlorade levnadsår.”