Krisrutin Emma

Emma

Du kan bidra till förbättrat krisstöd till efterlevande genom ett medborgarförslag!

Finns krisstöd efter suicid i din kommun eller region? Om inte kan du ta initiativ genom ett medborgarförslag. Exempel på hur ett medborgarförslag kan utformas.

Uppsökande krisstöd – en intressepolitisk fråga för SPES

SPES egenerfarna stödpersoner erbjuder medmänskligt stöd till närstående efter suicid. Och det är så stöd till efterlevande växt fram – från en överlevare till en annan. Men en fråga SPES driver intressepolitiskt är behovet av ett uppsökande krisstöd, exempelvis i regional eller kommunal regi. I SPES intressepolitiska program ingår därför Krisrutin Emma, ett krisstöd för efterlevande anpassat utifrån en kommuns förutsättningar. 

Rutinen har utarbetats av Kristina B Rosenius, som förlorade sin dotter Emma i suicid 2015, och som är ledamot i SPES förbundsstyrelse. Rutinen är nu implementerad i hennes hemkommun i Stockholmsområdet och fler kommuner arbetar med att implementera den. Rutinen finns även med i partipolitiska program bl a för Norrtälje kommun.

Varför uppsökande krisstöd efter suicid?

Ett suicid är inte bara en förlust av ett människoliv, utan också ett trauma för de som lämnas kvar. Det är en komplex sorg som tar lång tid att bearbeta och förekomsten av egen psykisk ohälsa och suicidala reaktioner är markant högre jämfört med annan typ av förlust. I krisen efter ett självmord kan den egna förmågan att söka hjälp kan vara starkt begränsad, samtidigt som omgivningens rädsla och osäkerhet att närma sig gör att många blir väldigt ensamma i sin sorg och lämnade utan hjälp och stöd.

Vad är krisrutin Emma?

Krisrutin Emma är en rutin för att säkerställa uppsökande krisstöd till anhöriga efter suicid. Rutinen har utarbetats med anhörigas behov i centrum och utgår från kommunens befintliga resurser, polis, vårdcentral, socialtjänst, elevhälsa och så vidare. Den är tillämplig och anpassningsbar utifrån lokala förutsättningar. 

Så här fungerar rutinen

I samband med att ett dödsfall i suicid inträffat är oftast Polisen först på plats. Polisen söker godkännande från de anhöriga och kontaktar sedan vårdcentral och/eller socialtjänst beroende av vilka behov som finns hos de drabbade och hur familjekonstellationen ser ut. Därefter tas av dessa en skyndsam kontakt för att erbjuda de anhöriga stöd. Om det finns minderåriga barn i familjen ska kontakt tas med skola och/eller förskola. Om de drabbade tackar nej till stöd vid första kontakten så tas förnyad kontakt av socialtjänst eller vårdcentral. Den som har kontakt med den drabbade familjen har ansvar för att vara lyhörd för att behov tillgodoses och även hänvisa till andra stödjande resurser för efterlevande.

  • Vid ett suicid kontaktar Polisen Socialtjänsten och/eller vårdcentralen  – ett speciellt team kopplas in.
  • I det fall Socialtjänsten är den första instansen ska Socialtjänsten kontakta vårdcentral.
  • Socialtjänsten alternativt vårdcentralen kontaktar familjen för att se vilket stöd de önskar.
  • I de fall det finns minderåriga/barn i familjen ska Socialtjänsten kontakta skola/förskola/annan som har hand om barnet dagtid utanför hemmet.
  • Vårdcentralen ska inom några timmar från mottagandet av information ta kontakt med anhöriga och erbjuda hjälp/stöd. Exempelvis samtalsstöd och vid behov medicinering. Ett akutteam kan även besöka familjen.
  • Vårdcentralen ska i de fall som familjen avböjer vid första kontakten, återkomma till familjen inom tre dagar för att återigen erbjuda stöd/hjälp och i de fall det behövs återigen efter 1 vecka.
  • Uppföljning ska ske kontinuerligt från den instans som har ”hand om familjen” för att säkerställa att familjen har tillgång till de resurser de behöver.
  • Andra involverade kan vara kyrkan, andra trossamfund, SPES

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Krisrutin Emma? Maila till kristina.rosenius@spes.se

Intervju och podd

Läs mer om utvecklingen av krisrutinen och lyssna på podden med Kristina