Suicidprevention och efterlevandestöd

SPES finns för dig som förlorat en närstående genom självmord. Vi erbjuder stöd till efterlevande genom samtalsgrupper, telefonjour, kontaktpersoner och sociala medier. Alla du träffar hos oss är själva efterlevande. Läs vidare

Nytt nummer till SPES telefonjour

SPES telefonjour har nytt nummer: 020 – 18 18 00.
Det tidigare telefonnumret kommer att kopplas vidare till den nya växeln under en övergångsperiod


Extra förbundsstämma söndagen den 25 augusti

Söndag 25 augusti 2019 äger SPES Riksförbunds extra stämma rum i Jönköping, Sensus Studieförbunds lokaler, Storgatan 10.

Kl. 12.30-15.30

Samtliga betalande SPES medlemmar har närvaro och yttranderätt.

Kretsarnas ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.

Förbundsstyrelsen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.

Dagordning

§ 1 Extrastämman öppnas

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 3 Val av två justerare tillika rösträknare

§ 4 Fastställande av dagordning

§ 5 Fastställande av röstlängd, antal närvarande ombud

§ 6 Fråga om extrastämman blivit stadgeenligt utlyst

§ 7 Fastställande av förbundets budget för 2019, inklusive budget för löner och arvodeskostnader

§ 8 Fastställande av förbundets verksamhetsplan för 2019, innehållande SPES profileringsarbete, föreningsutbildningsförslag och förslag till stadgeöversyn tillsammans med kretsarna under året

§ 9 Förslag till Policy – och Jävsdokument

§ 10 Extra stämman avslutas

Varmt välkommen önskar SPES förbundsstyrelse