Värdegrund

Spes Vision – Ett suicidfritt Sverige

Spes Mission

Spes ger stöd från efterlevande till efterlevande.

Att erbjuda kamratstöd och efterlevandestöd vid behov till alla i Sverige som förlorat närstående i suicid.

Att bidra med ökad kunskap om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem.

Att förebygga självmord genom att bidra med Spes erfarenheter från efterlevande vid närståendes suicid.

Att påverka genom att arbeta intressepolitiskt för ett utökat efterlevandestöd och suicidprevention.

Att förebygga självmord genom att arbeta aktivt för att förbättra den yttre miljön som broar och spårbunden trafik samt att förbättra den inre miljön på psykiatriska avdelningar.

Att motverka fördomar och tabuföreställningar om självmord.

Spes Värdegrund

Spes önskar att alla efterlevande i Sverige som förlorat någon i självmord ska uppfatta Spes som en organisation med följande värdegrunder:

Att Spes ger stöd och hjälp till kontakt för efterlevande vid suicid oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnisk tillhörighet då en närstående tagit sitt liv.

Att Spes visar respekt och medmänsklighet för efterlevandes varierande sorgereaktioner.

Att Spes upplevs erbjuda en trygg och nära kontakt för efterlevande vid närståendes suicid.

Att Spes upplevs ha en ideell stödverksamhet av god kvalitet för efterlevande vid suicid.

Att Spes bidrar med kunskapsspridning av efterlevandes erfarenheter i suicidpreventivt syfte.