Så används din gåva

Spes är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid. Spes bildades 1987 och sedan dess har vi erbjudit stöd till efterlevande, lyft frågan självmord i media och informerat politiker och beslutsfattare om hur självmord kan förhindras.

Dina gåvor har under året som gått bland annat bidragit till:

1651 samtal i stödlinjen som har öppet varje kväll – drygt 3860 stödtimmar via digitala samtalsträffar
Utbildning av våra stödpersoner liksom utveckling av vår stödchatt.
Samtalsträffar på många orter runtom i landet samt rikstäckande digitala stödträffar.
Vår suicidförebyggande verksamhet med kunskapsspridning, information och påverkansarbete

Kostnadsfördelning

Diagrammet visar hur Spes riksförbunds kostnader fördelar sig på de tre områdena ändamål, administration och insamling.

Spes ändamål

Spes ger stöd och hjälp till närstående när någon tagit sitt liv. Vi arbetar suicidpreventivt på egen hand och tillsammans med andra aktörer i samhället för att åstadkomma en minskning i antalet suicid. Vi arbetar också för att skapa förståelse för att suicid är ett samhällsproblem.

90-kontot en kvalitetsstämpel

Riksförbundet Spes har 90-konto vilket är en kvalitetsstämpel och gör att du som givare kan känna dig trygg med hur din gåva används.

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. 90-kontot har funnits för givarens trygghet i mer än 75 år.

Ett av kraven för att en organisation ska kunna ha 90-konto är att minst 75% av de totala intäkterna går till ändamålet och att högst 25% används till insamlings- och administrationskostnader.

Styrdokument