Om Spes

Spes är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid. 

Alla som är verksamma i Spes har själva mist någon närstående genom självmord. 

Spes är en förkortning för Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd och betyder hopp på latin.

Vi erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Vi utbildar kontaktpersoner, har en stödlinje och chatt för efterlevande samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande.

Spes har också ungdomsverksamhet i olika delar av landet.

På Facebook har vi en sluten grupp där efterlevande kan stötta varandra i en trygg miljö.

Våra medlemmar får vår tidning Förgätmigej fyra gånger per år.

Spes bildades 1987 och sedan dess har vi lyft frågan självmord i media och informerat politiker och beslutsfattare om hur självmord kan förhindras.

Det finns även nio regionala kretsar, med egna styrelser, som bedriver lokal stödverksamhet i sin region, samt påverkansarbete kring suicidprevention. Kontaktuppgifter

Erfarenhet och gemenskap

Vi vet hur komplicerad sorgen och smärtan blir när vi förlorat en närstående som tagit sitt liv. Det kan vi bekräfta för den som söker hjälp och stöd hos oss. Vi kan också förmedla hopp om att det går att så småningom hitta ett sätt att få en mening med livet igen trots det svåra och ibland outhärdliga vi går igenom.

Det är svårt att tala om självmord, även inom familjen. Många i vår omgivning vet inte hur de skall bete sig och därför får vi ofta uppleva att vänner och bekanta inte vågar möta oss. Vi blir lämnade i tystnaden.

Andra gånger utsätts vi för hurtiga kommentarer som “livet går vidare” och ”har du inte glömt än?”. Glömmer gör vi aldrig och livet blir heller aldrig som förr, men det går att få ett bra liv igen.

I Spes kan du träffa andra i samma situation. Vi har alla upplevt sorgen, saknaden och smärtan i vår verklighet. Genom att samtala stödjer vi varandra.

Vår efterlevandeverksamhet

Vi utbildar de medlemmar som vill vara stödpersoner i Spes. De bemannar ideellt vår stödlinje, som har öppet varje kväll. De ordnar träffar och samtalsgrupper där efterlevande kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. 

Vi har även ideella kontaktpersoner. Några av dessa är unga vuxna som ordnar med träffar och verksamhet i olika delar av landet.

Alla som du möter i olika roller hos oss har själva mist en närstående i suicid.

Vårt intressepolitiska arbete

En annan viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vi arbetar på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan med stöd, information och för attitydförändringar. Vi vill påverka och samverka med kommuner och regioner för att uppfylla den antagna folkhälsopropositionen om nollvision för suicid. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.

Styrdokument och redovisning

Spes är medlem i SAMS – Samarbete för människor i sorg.


Informationsmaterial

Sprid gärna vårt informationsmaterial. Vår lilla ”dragspelsfolder” i visitkortsformat och foldern ”Till dig som är kvar när någon tagit sitt liv” beställer du enklast genom att skriva till [email protected]. Ange ditt namn och din adress samt hur många exemplar du önskar, så skickar vi materialet till dig kostnadsfritt.

Allmänna frågor/kansli
E-post: [email protected]
Tel: 020 – 18 18 01
Postadress: Box 297, 101 25 Stockholm

Frågor om medlemskap
E-post: [email protected]

Beställning av informationsmaterial
E-post: [email protected]

Plusgiro
90 07 66-7

Bankgiro
900-7667

Organisationsnummer
802014-9483

Swish
900 76 67