Suicidanalysutredningens expertgrupp

För att bättre förstå hur samhället kan agera tillsatte regeringen den så kallade Suicidanalysutredningen i maj förra året. Spes förbundsordförande Inger Händestam representerar NSPH i utredningens expertgrupp. Hon är också ledamot i NSPH:s nationella styrelse och intervjuas om arbetet i expertgruppen av NSPH.

”NSPH lyfter fram flera viktiga områden i utredningen. En av de främsta frågorna är genomförandet av suicidanalyser, för att undvika att liknande tragedier upprepas. Händestam betonar vikten av noggranna utredningar för att lära av situationerna och förbättra det suicidpreventiva arbetet.

– En annan viktig fråga är att samordningen fungerar och att fler aktörer samverkar i suicidanalysarbetet, säger hon.

Positivt att efterlevandestöd kartläggs
Utredningen ska även kartlägga efterlevandestöd vid suicid, dock utan att lämna konkreta förslag. Här har utredningen bland annat genomfört en beräkning av samhällskostnaderna vid suicid.

– Det är bra tycker vi eftersom en sådan beräkning inte gjorts på väldigt länge, tillägger Händestam och fortsätter:

– Det finns dock en oro att den kunskap som utredningen kommer generera i kartläggningen inte kommer leda till någon reell förändring – och det behövs. Ansvarsfrågan för efterlevandestödet är ett område där vi vet att det finns stora utmaningar och brister idag, vilket tyvärr får konsekvenser för enskilda individer som blir utan stöd när de förlorat en närstående i suicid.

Ett ytterligare område som NSPH särskilt vill lyfta fram är barns rätt till stöd, som tyvärr ofta brister. Händestam betonar vikten av att fortsätta arbeta för att frågan om stöd till efterlevande inte glöms bort.”

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den första oktober 2024.

Här kan du läsa hela artikeln

Spes Förbundsordförande Inger Händestam