Psykisk hälsa och suicidprevention

Överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention 2023

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023” ska möjliggöra fortsatt utveckling inom området. SKR och staten har sedan 2012 gemensamt bedrivit ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Även om en positiv utveckling skett över tid har nya utmaningar inom området tillkommit. Dessa utmaningar behöver adresseras genom ett strategiskt, långsiktigt och samordnat utvecklingsarbete som omfattar såväl folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och socialtjänst. Parterna är därför överens om att det utvecklingsarbete som har bedrivits inom området behöver fortsätta.

Läs vidare hos Sveriges Kommuner och Regioner