Psykisk ohälsa och suicid i Jämtland Härjedalen

I region Jämtland Härjedalen pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att bland annat minska stigmatiserande attityder och diskriminering kopplat till psykisk ohälsa och suicid i regionen.  Stigma kan annars vara en tröskel för att söka hjälp. Särskilt prioriterade målgrupper i arbetet är den samiska befolkningen, migranter och hbtqi-personer.

Nu ska de även börja jobba med att få fram ett mer strukturerat sätt att arbeta med efterlevandestöd i en långsiktig plan eftersom det idag saknas struktur och rutin kring stödet. Spes Riksförbund har inbjudits att tillsammans med andra lokala ideella aktörer bidra med sin långa erfarenhet och kompetens kring omhändertagande och bemötande av suicidefterlevande. Suicidefterlevande har en högre risk att drabbas av en egen suicidalitet och kvalitativa stöd för suicidefterlevande är en viktig preventiv insats.

– Vi ska få till ett strukturerat erbjudande och uppmärksammande till efterlevande. Det är ett relativt stort antal som inte har kontakt med vården när de gör sin förlust och då är helt utlämnade. Både polis och ambulans ser ett jättebehov av att det finns en rutin för att uppmärksamma behov av hjälp och stöd. Personen behöver bli tillfrågad flera gånger även om den tackar nej till stöd de tre första, berät- tar Anna Frisk, som samordnar arbetet.

Det tas också fram rutiner för stöd till barnen till exempel i förskolan och skolan.

– En viktig del i att bryta stigmat är att det inte blir tyst om självmordet för det förstärker känslan av skuld och skam kring det som har hänt. Hon tar upp att det är svårare att få till grupper som ses fysiskt eftersom de bor i glesbygd men att man får se till möjligheten att jobba med digitala träffar och att ses fysiskt ibland.

– Jag tror på bredd när vi lyfter frågan och att civilsamhället ska vara involverade i arbetet även på lång sikt. Det handlar om att stödja civilsamhället, inte ta över arbetet, säger Anna Frisk