Category Archives: Aktuellt

Risken för självmord ökar kraftigt i akuta livskriser, till exempel en vräkning. Många har kontakt med vården innan de tar sitt liv, men i mer än hälften av fallen har de inte fått rätt hjälp, enligt en färsk vetenskaplig studie. “Det är väldigt allvarligt”, säger forskaren Elin Fröding. Läs vidare

Rapportering i media om en känd persons självmord, eller om det tillvägagångssätt som användes, kan leda till en ökning av självmord i befolkningen. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. En ansvarsfull och balanserad medierapportering om självmord är viktig, och kan bidra till att minska tabu och stigma kopplat till självmord. Folkhälsomyndigheten har sammanfattat en systematisk litteraturöversikt av effekter av mediers rapportering om självmord. Översikten, som omfattar perioden 1947–2016, visar att risken för självmord ökade i befolkningen efter rapportering om en känd persons självmord. Om medierna dessutom rapporterade om den använda metoden för självmordet ökade självmorden i befolkningen för just den metoden. Däremot tyder inte resultaten på att en generell medierapportering om självmord ökar risken för fler självmord i befolkningen. Ingen av studierna i översikten kommer från Sverige utan har främst studerat sambandet i Asien och Nordamerika. Sammantaget ger litteraturöversikten stöd åt de riktlinjer för ansvarsfull…

Read more

Rapporten ger en kortfattad lägesbeskrivning av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention under 2019. Fokus i rapporten ligger på det arbete som har bedrivits av Folkhälsomyndigheten och andra aktörer inom området för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och stärka det suicidpreventiva arbetet. Rapporten innehåller information från olika underlag, t.ex. statistik från olika datakällor och texter från berörda myndigheter, ideella organisationer och forskare. Rapporten riktar sig till regeringen, statliga myndigheter och andra aktörer som arbetar med psykisk hälsa och suicidprevention, t.ex. regioner, kommuner och län. Den vänder sig också till ideella organisationer och andra intressenter inom det civila samhället.

Den här rapporten redovisar resultaten av en delstudie baserad på en retrospektiv granskning av sjukvårdsjournaler och lex Maria-anmälningar av suicid bland unga och vuxna i åldrarna 15–44 år som tagit sitt liv i fyra olika regioner i Sverige under 2015.

Förening ger hopp till de som mist i suicid. Samhället kan bli bättre på att arbeta förebyggande mot självmord. Det menar föreningen SPES Blekinge, som vill uppmana alla till att vara mer lyhörda när de märker att någon mår dåligt. Enligt statistiken var det förra året 30 personer som tog sitt liv i Blekinge – personer som alla lämnar anhöriga kvar med sorg och smärta. – Det är så många personer efter varje självmord som är efterlevande och djupt berörda och involverade i en oerhörd tragedi och sorg. Det är en stor grupp, säger Maiellen Stensmark, ordförande för föreningen SPES i Blekinge. Lyssna på inslaget här

Det finns risk att den pågående pandemin leder till att fler människor tar sitt liv. Det behövs större, samhällsövergripande reformer samt en stark nationell styrning och samordning för att motverka denna risk, skriver flera experter på suicidprevention. Läs vidare i Dagens Samhälle

Staketet som ska förhindra suicidförsök från Västerbron i Stockholm förstör utsikten och borde rivas. Det uttrycker författaren och kolumnisten Lena Andersson i en uppmärksammad ledare i Dagens Nyheter den 15 augusti. Resonemanget är empatilöst och visar på bristande förståelse för ett av våra största samhällsproblem menar företrädare för Riksförbundet SPES, Mind och Suicide Zero som idag lämnar ett öppet brev till DNs chefredaktör Peter Wolodarski.  ”Den som vill ta sitt liv ska inte hindras till varje pris och på alla andras bekostnad. Så fungerar inte livet. Ta bort fängelsestaketet, återställ Västerbron till det utseende den var avsedd att ha!”  Så argumenterar Lena Andersson, fristående kolumnist i Dagens Nyheter, i en ledare i tidningen den 15 augusti, som formulerat som en rad inlägg som kritiserar den enligt författaren pågående förstörelsen av Stockholm. Ett av förslagen är att skyddsräckena på Västerbron ska tas bort – en människovänlig stad är en vacker stad…

Read more

Andelen barn och unga vuxna som fått vård eller behandling för något psykiatriskt tillstånd fördubblades åren 2006–2018. Det enligt en ny uppföljning från Socialstyrelsen. Långvariga sjukdomsförlopp tycks också leda till att andelen personer med depressioner och ångest nu ökar även uppåt i åldrarna. Läs vidare

Svenska suicidpreventiva organisationer går på knäna till följd av coronapandemin. Beskedet om att isoleringen måste fortsätta även i höst, samtidigt som den ekonomiska oron växer, har ytterligare ökat trycket. TV 4 Nyheterna

Under år 2019 tog 1588 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1078 män och 510 kvinnor. Detta är en ökning med fjorton personer jämfört med året innan. I genomsnitt avlider trettio personer i veckan genom självmord. Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 223 år 2019. Det var alltså sju gånger så många som avled genom självmord som i trafiken. Läs vidare

120/123